nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie

14-05-2024, 13:50

Dane kontaktowe

Trasa Łagiewnicka S.A.
Zbrojarzy 78,30-412 Kraków
e-mail: [email protected]
http:// https://3obwodnica.krakow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Trasa Łagiewnicka S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364059830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zbrojarzy 78

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-412

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3obwodnica.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja projektów budowalnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnienia na odcinku drogowym Trasa Łagiewnicka w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d4146a7-11b5-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00323335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d4146a7-11b5-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i
zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji
elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
http://ezamowienia.gov.pl
2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie
oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: [email protected] oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Informacje o
środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego
pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby i ich pracowników jest
Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Zbrojarzy 78, 30-412 Kraków, tel. (012) 367 80 00, email:
[email protected].
24.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za
pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
24.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi, realizacji oraz
rozliczenia umowy zawartej z wybranym Wykonawcą oraz w celu archiwizacji.
24.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach
publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO ),
2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami
publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub
instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
24.5. Zamawiający przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
1) dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta nie została wybrana - dane podane przez wykonawcę w
ofercie, załącznikach do oferty oraz innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) dane osobowe wykonawcy (będącego osobą fizyczną), którego oferta została wybrana i z którym zawarto umowę – dane podane
przez wykonawcę w ofercie i załącznikach do oferty oraz dane podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umowy,
3) dane osobowe pracowników wykonawców, których oferta nie została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów
udostępniających zasoby i ich pracowników– dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
4) dane osobowe pracowników wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz podwykonawców lub podmiotów udostępniających
zasoby i ich pracowników - dane podane w ofercie i innych dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dane
podane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej realizacji, w szczególności imiona i nazwiska pracowników, ich adresy e-mail i telefony
służbowe oraz informacje wymagane do weryfikacji spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia.
Zamawiający przetwarza dane osobowe:
1) podane przez wykonawców w ofertach i załącznikach do oferty oraz innych dokumentach składanych w trakcie postępowania –
przez okres 5 albo 15 lat (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE), począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy;
2) obejmujące nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach - na ogólnodostępnej
stronie internetowej zamawiającego przez okres 15 lat od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z
przepisów o archiwizacji;
3) podane przy zawieraniu i w trakcie realizacji umów – przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres wskazany w
przepisach o rachunkowości, o archiwizacji oraz przepisach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE;
c.d. w kolejnej sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4) dane osobowe wskazane w pkt 23.5 wykorzystywane do potrzeb analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi przetwarzane są w wewnętrznych zasobach zamawiającego przez okres 15 lat, a
następnie podlegają przeglądowi w celu ustalenia, czy nie są już potrzebne do realizacji ww. celu.
24.7. Dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publicznej.
24.8. W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa
trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na
temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt
[email protected]
24.9 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
 sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wystąpienie z żądaniem
ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO);
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.271.4.24.JJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie elementów odwodnienia i instalacji odwadniających, których zakres obejmuje:
• utrzymanie w czystości i zapewnienie drożności przepustów /realizacja wg potrzeb/,
• oczyszczać, odmulać, wybierać osady i inny materiał naniesiony, wycinać korzenie i narosty, usuwać elementy obce (gruz, śmieci, gałęzie, liście, skoszoną trawę, roślinność niepożądaną, śnieg, lód itp.), w szczególności dotyczy to krat na wpustów deszczowych, krat na wylotach z piaskowników itp.
• konserwacje i czyszczenie wpustów deszczowych oraz przykanalików wg potrzeb,
• monitorowanie ścieków, wpustów, studni, elementów odwodnień liniowych, rurociągów, zbiorników, ścieków przykrawężników, itd.,
• odbiór, wywozów i zagospodarowanie odpadów z mycia ulic, czyszczenia studni i separatorów (kody odpadów: 20 03 03, 20 03 06, 13 05 08).
Częstotliwość ww. działań winna być dostosowana do konkretnych warunków lokalnych i pogodowych i zdarzeń mogącym mieć wpływ na użytkowanie urządzeń (kontrole winny odbywać się m.in. po każdym takim zdarzeniu), w taki sposób, aby zapewnić drożność i niezakłóconą pracę odwodnienia.
Prace towarzyszące ww. zadaniu mają charakter prac interwencyjnych, których realizacja jest wynikiem wystąpienia zdarzeń nagłych nieprzewidzianych lub zgłoszeń i wniosków dot. konieczności wprowadzenia natychmiastowych zmian w dotychczasowym systemie odwodnienia pasa drogowego.
Ponadto należy wykonywać bieżące przeglądy niżej wskazanych instalacji odwadniających:
• Pompownia P2, Pompownia P3 oraz zestaw hydroforowy – wyposażenie zbiorników pompowni oraz zestaw hydroforowy dostarczane są przez firmę HYDRO-PARTNER,
• Pompownia P2 oraz Pompownia P3 – Osadniki, Separatory oraz Zbiorniki na substancje niebezpiecznie – elementy dostarczane przez firmę Ecol-Unicon - w załączeniu Instrukcja montażu i użytkowania,
• Pompownia ścieków sanitarnych z budynku dyspozytorni w tunelu TT-09 – KO8.11.10 – Pompownia dostarczana przez firmę ECOL-UNICON,
• Pompa w studni kanalizacji deszczowej Kd10.1 dostarczana przez firmę MALL Polska produkcji PUR AQUA System Sp. z o.o.,
• Wpusty mostowe – elementy dostarczane przez f-mę Wilczek Kraków Sp. z o.o.,
• Odwodnienia liniowe FASERFIX i RECYFIX – elementy dostarczane przez f-mę Hauraton.
Karty eksploatacji i instrukcje dla ww. urządzeń stanowią załączniki do OPZ.
2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą załącznika nr 6 do SWZ.
Należy wskazać, iż przedmiot niniejszego postępowania objęty jest 120 miesięczną gwarancją dotyczącą postępowania na „Budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”, tj. w zakresie min. przeglądów gwarancyjnych. W okresie Gwarancji Generalnego Wykonawcę (Gwaranta) obciążają wszelkie koszty serwisu konieczne do zachowania Gwarancji udzielonych przez producentów maszyn lub urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
4) Zdolność technicznej lub zawodowej:
4.1) Minimalny poziom warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia za kwotę co najmniej 200 000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunku w ramach różnych zadań (umów).
4.2) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Minimalny poziom warunku:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w specjalności: elektryk z uprawieniami SEP.
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega, że warunek opisany w części VII pkt 4 ppkt. 4.1) i 4.2) SWZ nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem w zakresie ppkt. 4.1) lub ppkt.4. 2).
Jednocześnie zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.3) Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w zakresie wszystkich części takimi jak:
• przynajmniej 1 jednostką sprzętu specjalistycznego posiadającą urządzenie do ciśnieniowego płukania,
• samochody specjalistyczneWUK0 – minimum 1 szt.,
• samochód ciężarowy z HDS do 4 ton – minimum 1 szt.,
• zamienne pompy (zapasowe, o parametrach podobnych do urządzeń stosowanych przez Zamawiającego) – minimum 2 szt.,
• agregat prądotwórczy – minimum 1 szt.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie VI SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy, iż usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ tj. co najmniej w okresie od daty podpisania umowy do zakończenia jej realizacji odpady stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą przetwarzane w instalacji, dla której Wykonawca będzie posiadał decyzję właściwego organu na przetwarzanie (lub unieszkodliwianie) lub Wykonawca będzie miał zawartą umowę z Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy, iż usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ tj. co najmniej w okresie od daty podpisania umowy do zakończenia jej realizacji odpady stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą przetwarzane w instalacji, dla której Wykonawca będzie posiadał decyzję właściwego organu na przetwarzanie (lub unieszkodliwianie) lub Wykonawca będzie miał zawartą umowę z Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg. zał. nr 13 do SWZ,
b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg zał. nr 8 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 9 do SWZ (wzór);
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg zał. nr 10 SWZ;
e) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 500 000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda załączenia przez Wykonawcą do oferty poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie Wykonawcy, iż usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ tj. co najmniej w okresie od daty podpisania umowy do zakończenia jej realizacji odpady stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą przetwarzane w instalacji, dla której Wykonawca będzie posiadał decyzję właściwego organu na przetwarzanie (lub unieszkodliwianie) lub Wykonawca będzie miał zawartą umowę z podmiotem, który będzie przetwarzał (lub unieszkodliwiał) ww. odpady w instalacji, dla której została wydana taka decyzja. Na potwierdzenie powyższej wymagania Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.
Zamawiający informuje, iż: w odniesieniu do powyższego przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w lit. a) będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 107 ust. 3 ustawy Pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać – Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna 30-412 Kraków, ul. Zbrojarzy 78.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 06 1130 1150 0012 1275 5920 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
9. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
11. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w Projektowanych
Postanowieniach Umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni