nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

24/2024 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej dla budynku Ratusza w Sopocie - drugie postępowanie

06-06-2024, 12:24

Dane kontaktowe

GMINA MIASTA SOPOTU
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 ,81-704 Sopot
e-mail: [email protected]
http:// www.sopot.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
24/2024 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej dla budynku Ratusza w Sopocie - drugie postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

24/2024 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej dla budynku Ratusza w Sopocie - drugie postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5317eed6-23d8-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00354723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00539054/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na remoncie, przebudowie i nadbudowie budynku Ratusza - remont Ratusza wraz z infrastrukturą techniczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5317eed6-23d8-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie przy ul. Kościuszki 25/27; tel. 58 52 13 751, e-mail: [email protected]
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawiki 2), w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w stosunku do ewentualnych podwykonawców, obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO o ile pozyskają dane osobowe pośrednio.
Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO, Zamawiający przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż samego wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust.1-4 RODO. Zamawiający wymaga natomiast, aby obowiązek informacyjny wobec takich osób, których dane osobowe pozyska wykonawca i przekaże zamawiającemu w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zmówienia został wypełniony przez Wykonawcę.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.24.IN.2024.MSt

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku ratusza miejskiego w Sopocie z nadbudową dziedzińca wewnętrznego oraz przebudową z częściową rozbiórką budynku oficyny ratusza wraz z infrastrukturą techniczną a także z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ oraz dokumentacji postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług projektowania, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 10 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług będą polegały na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku ratusza miejskiego w Sopocie z nadbudową dziedzińca wewnętrznego oraz przebudową z częściową rozbiórką budynku oficyny ratusza wraz z infrastrukturą techniczną a także z pełnieniem nadzoru autorskiego i zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305 uPzp.
Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Łączna cena ofertowa brutto/C 60% 60
2. Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej/D 30% 30
3. Termin realizacji Etapu II zamówienia/T 10 % 10

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) W kryterium „cena (C) - waga 60 % „ Wykonawca może uzyskać 60 pkt:

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) W kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej (D) - waga 30%” Wykonawca może uzyskać 30 pkt.:
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej uzyskane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania przez Wykonawcę ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie.
Ocenie zostaną poddane usługi polegające na autorstwie lub współautorstwie w realizacji wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczących remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
W przypadku przebudowy lub rozbudowy budynku, powierzchnia 4.000 m2 powinna dotyczyć powierzchni faktycznie przebudowanej lub rozbudowanej części budynku.
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu usług, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Osoba skierowana do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej, uzyska punkty wg poniższej zasady:
usługi w realizacji wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczących remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału:

1 usługa 10 pkt
2 usługi 20 pkt
3 usługi i więcej 30 pkt

Ocenie zostaną poddane wyłącznie usługi wykazane ponad wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4. Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, obciąża Wykonawcę.

3) W kryterium „termin realizacji Etapu II zamówienia (T) - waga 10%” Wykonawca może uzyskać 10 pkt.
Ocena punktowa w kryterium „termin realizacji Etapu II zamówienia” dokonana zostanie według poniższego wzoru:

gdzie:
T - punkty uzyskane w kryterium „termin realizacji Etapu II zamówienia/T”;
Tr min – najkrótszy termin wykonania Etapu II zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, nie dłuższy niż wymagane przez zamawiającego 240 dni;
Tr – termin wykonania Etapu II zaproponowany w badanej ofercie (zgodnie z formularzem oferty), nie dłuższy niż wymagane przez zamawiającego 240 dni;
W2 – wskaźnik 0,1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, projektanta branży architektonicznej (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji Etapu II zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) polegającą na sporządzeniu wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącego remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2.
W przypadku przebudowy, nadbudowy i rozbudowy powierzchnia użytkowa faktycznie przebudowywanej, nadbudowywanej lub rozbudowywanej części budynku powinna wynosić nie mniej niż 4.000 m2
 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej jedną osobą mającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie co najmniej jednej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2 uwzględniającej w swym zakresie następujące elementy robót: wymiana lub wzmocnienie stropów, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą przekrycia dachu, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz, montaż stolarki okiennej po renowacji lub rekonstrukcji, renowacja elewacji, detali i sztukaterii architektonicznych, montaż instalacji (wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, deszczowej, grzewczej C.O., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania pożarowego z napowietrzaniem, elektrycznej, odgromowej, przeciwprzepięciowej, zasilania, SAP, DSO, kontroli dostępu, teletechnicznej, logicznej i internetowej, telefonicznej), roboty wykończeniowe.
b) co najmniej jedną osobą mająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie co najmniej jednej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2 uwzględniającej w swym zakresie następujące elementy robót: wymiana lub wzmocnienie stropów, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą przekrycia dachu.
c) co najmniej jedną osobą mająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie co najmniej jednej dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2.
d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie co najmniej jednej dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej nie mniejszej niż 4.000 m2.
e) co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie co najmniej jednej dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących remontu, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej użytkowej nie mniejszej niż 4.000 m2.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb zamówienia powinien wyodrębnić zakres usługi, o którym mowa powyżej.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 594 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich szczegółowego opisu, wartości, rodzaju, powierzchni użytkowej budynku, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100/
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 419 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 38 1020 1811 0000 0202 0373 5842 z dopiskiem „Wadium – ZP.271.24.IN.2024.MSt_ Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej dla budynku Ratusza w Sopocie – drugie postępowanie”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasta Sopotu.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (art. 117 ust. 4 uPzp), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 uPzp, możliwość dokonania zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, polegających na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron w szczególności związanych z wydłużaniem się procedur administracyjnych (np. wydania warunków do projektowania, uzyskania decyzji, opinii, w tym akceptacji projektowanych rozwiązań itp.), jednakże pod warunkiem, że Wykonawca złoży niezbędne dokumenty do organów administracji i innych, przy uwzględnieniu zapisów i procedur właściwych dla danego postępowania;
2) zmianie terminu ze względu na konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia lub istotnej zmiany koncepcji pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji. Strony mogą przedłużyć odpowiednio terminy realizacji umowy o okres potrzebny do dokonania zmian.
3) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
4) zmianie wynagrodzenia z uwagi na konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na skutek istotnej zmiany koncepcji pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji. Strony mogą odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 umowy o wartość ustaloną w oparciu o szczegółowe wyliczenia Wykonawcy, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5) w zakresie terminu lub wynagrodzenia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
6) zmiany dotyczącą poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania dotychczasowego wynagrodzenia.
2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 poz. 427 ze zm.) .
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Szczegółowe informacje nt. przewidywanych zmian umowy zawarte zostały we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5317eed6-23d8-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 507 ze zm.), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” ustawodawca przewidział krajową obligatoryjną podstawę do badania wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania, jeżeli:
1) wykonawca oraz uczestnik konkursu wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
2) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
3) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 4 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 4 na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej:
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.