nieruchomosci

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

„Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzice” – projekt

07-06-2024, 13:35

Dane kontaktowe

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
Plac Jana Pawła II 1,43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 322147114
e-mail: [email protected]
http:// www.czechowice-dziedzice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzice” – projekt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 322147114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzice” – projekt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6eefd2e-24b9-11ef-a458-c2a7c3d67e03

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00357236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050196/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice - przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach - projekt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.czechowice-dziedzice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
[email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy
przetargowej - dostępnymi pod adresem https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować
regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://czechowicedziedzice.
logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału
SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem: https://czechowice-dziedzice.logintrade.net/rejestracja/instrukcja.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: [email protected] od poniedziałku do piątku (dni robocze) w
godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy
Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz.57 ze zm.), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym
oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe
oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez
Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. Pozostałe postanowienia zgodne z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach jest Burmistrz
Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1;
- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 21 47 153;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, osoby lub podmioty, którym na podstawie przepisów prawa przysługuje prawo do dostępie do informacji publicznej;
- firma PZP24.pl Sp. z o.o. oraz Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57D lok. B/J, z którą administrator
zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia -
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a
następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat, chyba, że przepisy szczególne będą stanowić inaczej;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – przebudowa Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzice – projekt obejmuje opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej (wielobranżowej) dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach (dz.nr 3788/1110) na podstawie opracowanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, która będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych – wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
UWAGA!
Program Funkcjonalno-Użytkowy wskazuje założenia funkcjonalne, użytkowe i przestrzenne dla projektowanego terenu. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku analizy terenu i uzgodnienia projektowanych rozwiązań, w tym koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania właściwej dokumentacji projektowej. W ramach umowy Wykonawca opracuje na podstawie założeń zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wskazań Zamawiającego nową koncepcję w formie graficznej i opisowej. Koncepcja ta powinna obejmować wizualizacje, rozwiązania projektowe, powierzchniowe i materiałowe oraz wstępne szacowanie kosztów dla całego zamierzenia.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje między innymi:
Sporządzenie pełnozakresowej i pełnobranżowej (wielobranżowej) dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub/i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – (UWAGA!: kwalifikacji dokonuje Wykonawca), obejmującej
w szczególności między innymi opracowania:
1) mapę do celów projektowych, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) inwentaryzację przyrodniczą,
3) pełnobranżowy (wielobranżowy) projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny w tym między innymi: projekt zieleni, projekt drogowy, projekty instalacyjne w zakresie sieci, przyłączy i instalacji obejmujące zakresy instalacji: elektrycznej i teletechnicznej (w tym oświetlenie terenu i monitoring), wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, projekt przebudowy uzbrojenia w sytuacji wystąpienia kolizji z przedmiotową inwestycją lub w oparciu o pozyskane warunki techniczne,
4) pełnobranżowy (wielobranżowy) projekt wykonawczy
5) sporządzonych kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadania oraz przedmiarów robót dla wszystkich branż opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – powinny m.in. zawierać założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych itp. (zgodnie z § 7 Rozporządzenia). Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Kosztorysy i przedmiary powinny dokładnie i precyzyjnie wskazywać swoim opisem i wyliczeniem robót na lokalizację tych prac,
6) szczegółowych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
7) inne opracowania, niewymienione powyżej, a niezbędne do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub w razie konieczności potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do zrealizowania zamierzenia.
8) opracowana dokumentacja projektowa winna być zgodna między innymi z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, będzie służyła do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
Inne zobowiązania Wykonawcy:
• Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, czynne uczestniczenie w procedurze przygotowania konsultacji, sporządzenie protokołu oraz po dokonaniu analizy uwzględnienie zapisów protokołu z konsultacji w dalszych pracach projektowych.
• Udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót objętych dokumentacja projektową.
• W przypadku wskazania drzew i krzewów do wycinki sporządzenie szacunku masy drewna drzew stojących z podziałem na sortymenty i wyceną wartości drewna. Wykonawca przygotuje wniosek do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o pozwolenie na wycięcie drzew lub/ i krzewów wraz
z niezbędnymi załącznikami (m.in. projektem nasadzeń zastępczych) i będzie uczestniczył
w procedurze uzyskania decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i/lub krzewów.
• Opracowanie dokumentu opisującego kryteria do oceny równoważności dla zastosowanych technologii robót oraz materiałów, urządzeń i innych wyrobów i/lub tabele równoważności (jeżeli będzie konieczna).
• Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na dzień dokonania odbioru dokumentacji, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymogami Zamawiającego.
• Dokumentacja projektowa przedłożona przez Wykonawcę musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (tj. w szczególności przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót i dostaw, zrealizowania robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie), bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań.
• W przypadku, gdy z uzyskanych opinii i uzgodnień będzie wynikała konieczność dokonania zmian w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych zmian przed przekazaniem dokumentacji Zamawiającemu.
• Zastosowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (w rozumieniu art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych – t.j. Dz.U. z 2024 r.,poz.725).
• Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Wykonawca zobowiązuje się do opisywania zaproponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych, a jeżeli nie jest to możliwe ze względu na ich specyfikę, nie ma możliwości opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i Wykonawca podaje znak towarowy lub nazwę producenta bądź nazwę wyrobu, to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności lub w formie tabeli parametrów równoważnych.
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego wykonania niniejszej umowy, a w szczególności z niewłaściwie wykonanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz opis technologii robót oraz materiałów i urządzenia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji.
• Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu jednolitego tekstu przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich – w przypadku konieczności wprowadzenia zmian
w przedmiarze robót wynikających z udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w postepowaniu przetargowym na wykonawstwo robót na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
• Wykonanie w okresie gwarancji na wniosek Zamawiającego aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysie inwestorskim.
• Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
• W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu proponowany przez siebie harmonogram realizacji prac projektowych objętych umową oraz innych czynności koniecznych do należytego opracowania dokumentacji.
• Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępie prac. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej (e-mail) nie rzadziej niż raz na 30 dni raportu z postępu wykonanych prac projektowych oraz prowadzonych spraw związanych z opracowaniem dokumentacji. Raport powinien zawierać opis wykonanych czynności , uzgodnień, a jeśli zachodzi konieczność aktualizację harmonogramu. Raport winien określać zakres i stopień zaawansowania na dzień przekazania raportu.
• Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż objętych dokumentacją (przyjmuje się 10 wizyt na budowie).
Szczegółowe regulacje dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – załącznik nr 10 do SWZ, projektowanych postanowieniach umowy (PPU) – załącznik nr 11 do SWZ
Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona w 3 egzemplarzach + wersja na nośniku elektronicznym (płyta CD) w następujących formatach: opisy techniczne .pdf oraz.doc, pozostała część .jpg lub .pdf oraz
w formacie .dwg.
Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót także w wersji edytowalnej w formacie *xlsx i *ath.
Szczegółowy zakres usługi zawiera:
− załącznik nr 10 do SWZ – (PFU)
− załącznik nr 11 do SWZ – (PPU), które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium oceny ofert: Waga:
1) cena (Kc): 60%
2) doświadczenie personelu (Kd): 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.:

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.:
o wykonanie pełnobranżowej (wielobranżowej) dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zielonego lub rekreacyjno-wypoczynkowego:
 placu lub skweru lub rynku lub terenu lub przestrzeni o powierzchni nie mniejszej niż 0,35 ha, obejmującego co najmniej: nasadzenia zieleni
i małą architekturę w tym plac zabaw i tereny utwardzone,

W przypadku, gdy wykazywane usługi, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu prac, należy podać w wykazie usług tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji i równego traktowania Wykonawców wykazujących doświadczenie w wykonaniu usługi Zamawiający, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wprowadził możliwość wykazywania usług wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

3.4.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym co najmniej:
o jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, pełniącą funkcję głównego projektanta tj. koordynatora,
o jedną osobą posiadającą tytuł zawodowy architekta krajobrazu
lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 551)
lub
spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725), tj. osobą/osobami, której/których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
lub
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 3.1.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do
SWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców występujących
wspólnie).
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.)2.1.Zamawiający wykluczy z
postępowania: 1)Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja
2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4),
zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 2)Wykonawcę, którego
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 3)Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zmianami) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie).

1.2. w celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności technicznej z ust. 3.4.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

1.3. w celu wykazania spełniania warunku dot. zdolności zawodowej
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta
została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku
zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku
podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ
do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym \ podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o
którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby
3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w
sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez
żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty,
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego.Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz. 3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta
ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – wzór zobowiązania
3.5. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ustawy Pzp
3.6. Wniesienie Wadium
3.7. Tabela elementów rozliczeniowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
Pełnomocnictwo, może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy (rozdział XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie
podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składane na
podstawie art. 117 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Obowiązek złożenia
ww. oświadczenia odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – załącznik
nr 5 do SWZ .
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale XI, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 11 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe
w oparciu o art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 11 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://czechowice-dziedzice. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia: do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy wraz z decyzją pozwolenia na budowę lub/i potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Pełnienie nadzoru autorskiego – w przypadku realizacji inwestycji: w okresie realizacji inwestycji

Rozwiązania równoważne.

1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, producenta, dostawcę, homologacje, oznaczenie norm, patenty lub pochodzenia materiałów, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy art. 95 ustawy Pzp.

1. Zamawiający nie wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465).