Artykuł Dodaj artykuł

POLSCY EKONOMIŚCI PRZESADZILI Z PESYMIZMEM

W listopadzie pozytywne tendencje na rynku budowy mieszkań w USA były kontynuowane Sytuacja na rynku pracy w Polsce wciąż niekorzystnie wpływa na obecną i przyszłą konsumpcję

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

  • W listopadzie pozytywne tendencje na rynku budowy mieszkań w USA były kontynuowane
  • Sytuacja na rynku pracy w Polsce wciąż niekorzystnie wpływa na obecną i przyszłą konsumpcję

Październikowe dane na temat zmiany wynagrodzeń i zatrud-nienia w naszej gospodarce wypadły lepiej od oczekiwań, ale trudno mówić o zmianie tendencji w tych obszarach. Płace zwiększały się wciąż w tempie niższym od inflacji, a zatrudnienie stało w miejscu. Można jedynie więc mówić o tym, że ekonomiści byli zbyt pesymistycznie nastawieni, bo liczyli się z nieco gorszymi wynikami. Kondycja na rynku pracy wciąż negatywnie wpływa na przyszłą konsumpcję i nie pozwala liczyć na szybkie odrodzenie się koniunktury. Dziś poznamy kolejne informacje o stanie naszej gospodarki, ale one też zapewne niewiele nowego wniosą do jej obrazu. Analitycy szacują, że w ubiegłym miesiącu produkcja przemysłowa zwiększyła się o 1,3% w skali roku po głębokim, ponad 5-proc. zniżce, miesiąc wcześniej. Duży wpływ na wyni-ki ostatnich dwóch miesięcy miały różnice w liczbie dni pracujących, więc lepiej spo-glądać na dane wyrównane sezonowo. Te we wrześniu wykazały regres o 1,6%, a wynik październikowy za-pewne potwierdzi panującą w przemyśle stagnację. Dużo słabiej jest w budow-nictwie, w którym spadek produkcji wyrównany sezo-nowo sięgał 9,5% i nic nie wskazuje, by w ubiegłym miesiącu mogło być dużo lepiej.

Perspektywy Francji w zakresie polityki fiskalnej są niepewne z uwagi na słabnięcie koniunktury gospodarczej — Moody’s

Na świecie uwagę przycią-gać będą głównie wiadomo-ści o aktywności rynku nieruchomości w USA, którą opiszą liczba pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów. Po spotkaniu mini-strów finansów strefy euro inwestorzy oczekują jasnych deklaracji w sprawie kolej-nej transzy pomocy dla Grecji. To tym bardziej znaczące w kontekście obniżki najwyż-szego ratingu Francji przez Moody’s.

Rynki nieruchomości

Tradycyjnie raport z rynku wtórnego nieruchomości mieszkanio-wych w Stanach Zjednoczonych dostarcza obszernej porcji infor-macji na temat kondycji tej sfery gospodarczej. W październiku sprzedaż podniosła się o 2,1%, do 4,79 mln (dane podawane są ujęciu zannaulizowanym). Analitycy liczyli na 4,74 mln. Ceny wzro-sły w skali roku o 11,1%, najmoc-niej od blisko 7 lat. Taki wynik wiązany jest z większym zaintere-sowaniem droższymi mieszkania-mi. Wciąż pod presją jest liczba wystawionych na sprzedaż do-mów, która spadła do 2,14 mln sztuk, poziomu od grudnia 2002 r. Przy obecnej sprzeda-ży takie zapasy da się upłyn-nić w 5,4 miesiąca. Ostatnio z taką proporcją mieliśmy do czynienia w lutym 2006 r.

Listopadowy wskaźnik NAHB podniósł się natomiast do 46 pkt, najwyższego poziomu od ponad 6 lat. Obrazuje on kli-mat na rynku budownictwa mieszkaniowego i odzwiercie-dla zjawiska w zakresie bieżą-cej sprzedaży, oczekiwań firm budowlanych w tym względzie oraz zainteresowania poten-cjalnych kupujących.

Od dewelopera

Na osiedlu Avia zlokalizowanym w krakowskiej dzielnicy Czyżyny, realizowanym przez firmę Budimex Nieruchomości została zawieszona pierwsza wiecha na budynkach I enklawy (B1 i B2) kończąc tym samym prace kon-strukcyjne i rozpoczynając prace wewnętrzne i przy elewacjach. W ramach I etapu inwestycji Avia powstaną 164 mieszkania o pow. od 30 do 93 m kw. z przynależnymi balkonami i loggiami. Równocześnie z budową budynków powstają też ulice dojazdowe oraz tereny rekreacyjno-sportowe. Pierwsi mieszkańcy osiedla zgodnie z planem będą mogli wprowadzić się do swoich mieszkań w paź-dzierniku 2013 roku.

Podobne artykuły